Търсене на имоти

Проект на Наредба за допълнение за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Портала за обществени консултации на Министерския съвет на Република България.
 
С предложението за допълнение се цели да бъде предотвратена възможността за извършване на имотни измами с фалшиви пълномощни от лица с нотариална компетентност по чл.83, ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност(ЗННД) - органите на местната администрация, както и от лицата по чл.84 от същия закон - българските дипломатически и консулски представители. Във връзка с предвидената по чл.83, ал.1 от ЗННД възможност, органите на местната администрация да въвеждат извлечения от пълномощни за разпореждане с недвижими имоти в Информационната система на Нотариалната камара, през последните години са констатирани редица случаи на представяне на фалшиви пълномощни, както пред нотариус, така и пред органите на данъчната администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Въвеждане на ограничено право на достъп на лицата по чл.83, ал.1 от ЗННД само по отношение на въвеждане на извлечение на документи по чл.9а, т.1 и т.2 от Наредбата за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, е предложението на работната група по разработването на проектодокумента. По този начин сигурността на системата не би могла да се наруши, тъй като ще е налице ограничено действие - само въвеждане на информация в базата данни на Информационната система на Нотариалната камара, което се извършва по защитен канал с потребителско име и парола. Така се избягва и възможността за извършване на имотни измами чрез използване на неистински документи - пълномощни, удостоверени от органите на местната администрация с нотариална компетентност.
 
В създадена през 2009г. Информационна система на Нотариалната камара вече са въведени извлечения от около 280 000 хиляди пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, както и оттегляния на такъв тип пълномощни. С въвеждането през 2016г. на достъп с квалифициран електронен подпис, издаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, в още по-голяма степен се защитава сигурността на системата при въвеждането на извлечения и извършването на справки, макар че и дотогава не са констатирани случаи на манипулиране на информацията в базата данни, което потвърждава неоспоримата обществена полза от функционирането на системата. Срокът за публичното обсъждане на Проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, е от 10 април до 10 май 2017г. на сайта strategy.bg.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини